Schmorgesborg

You gonna deglaze that fucking pan?